Handelsbetingelser

Disse betingelser omhandler vilkår for levering af varer og services fra Vektropol til vores kunder. Betingelserne kan alene fraviges ved skriftlig aftale. Vektropol forbeholder sig ret til at ændre betingelserne uden varsel og med virkning for allerede indgåede aftaler.

Tilbud og indgåelse af aftale

Tilbud er gældende i 14 dage fra tilbuddets dato. En aftale er indgået, når Vektropol har modtaget kundens skriftlige accept. Ordrebekræftelse fremsendes såfremt det ønskes. Bestillinger der afgives uden forudgående tilbud fra Vektropol, anses som en indgået aftale.

Når der er indgået aftale om en opgave, forventes det at Kunden reagerer med tilbagemeldinger på designforslag indenfor rimelig tid (maksimalt 5 arbejdsdage). Såfremt tilbagemeldinger ikke modtages, kan Vektropol fakturere for de timer der frem til afsendelse af designforslag, er brugt på opgaven.

Pris og betaling

Alle priser er ekskl. moms. Vektropol forbeholder sig retten til at ændre timetakster og materialepriser for fremtidige arbejdsopgaver. Vektropol er berettiget til betaling for følgende ekstraarbejde:

  1. det af kunden udleverede materiale har været uegnet eller mangelfuldt.
  2. kunden ønsker ændringer efter at arbejdet er påbegyndt.
  3. kunden ønsker yderligere rettelser efter tre korrekturrunder.

Ved overskridelse af betalingsfristen på 7 dage (med mindre andet er aftalt), forbeholder Vektropol sig retten til at pålægge kunden rykkergebyr og efterfølgende inkassoomkostninger.

Levering

Levering finder sted når produktet er færdigt - eller indenfor aftalt tid (deadline).

Kunden kan hæve aftalen ved påbud, såfremt tidsplanen overskrides væsentligt. Væsentlig forsinkelse forstås ved mere end 30 arbejdsdages afvigelse fra en aftalt frist. Kunden kan aldrig gøre forsinkelse gældende for produkter som allerede er leveret.

Såfremt tidsplanen rykkes grundet forhold, som Vektropol ikke bærer ansvar for (eksempelvis forsinkede leverancer fra underleverandører), kan forsinkelser ikke medføre, at kunden tillægges misligholdelsesbeføjelser, herunder ophævelse af aftale. Forsinkes eller forhindres levering grundet force majeure, kan Vektropol ikke holdes ansvarlig herfor.

Skulle en begivenhed som Vektropol ikke bærer ansvaret for bevirke, at opfyldelse af Vektropols leveringsforpligtelser fordyres, er Vektropol ikke forpligtet til at gennemføre disse.

Ved beviselig rettidig afsendelse (i forhold til aftalte tidspunkt for levering) kan Vektropol ikke holdes ansvarlig for post- og fragt leverandørs forsinkede levering eller bortkomst af forsendelse.

Kunden kan fortryde en indgået aftale. Meddelelse herom skal ske skriftligt og foreligge inden arbejdets start. Såfremt arbejdet er startet, faktureres der for de brugte timer.

Ejendomsret

Kunden opnår først ejendomsret og brugsret til fysiske og digitale eksemplarer af et produkt, når der sker fuld betaling til Vektropol.

Samtlige varer og produkter fra Vektropol, forbliver dennes ejendom indtil fuld betaling er modtaget.

Efter overdragelse af ejendomsret til kunden, forbeholder Vektropol sig ret til at bruge fremstillet arbejde som reference i markedsføringssammenhæng.

Rettigheder

Alle rettigheder til de ydelser og produkter Vektropol laver, der helt eller delvist er fremstillet af Vektropol eller dennes samarbejdspartnere, tilhører Kunden - efter betaling har fundet sted.

Kunden har ikke automatisk ret til at få udleveret originale redigerbare filer, udarbejdet af Vektropol på kundens bestilling, idet filerne indeholder dele af Vektropols ejendom. Aftale om dette kan dog indgåes.

Vektropol forpligter sig til at opbevare filer i minimum 3 år efter arbejdets afslutning. Ansvaret ophører hvis parterne indgår en særskilt aftale om udlevering.

Skitser, forslag til layout og skabelonlignende elementer kan ikke kræves udleveret.

Mangler

Vektropol har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk.

Såfremt kunden selv tilvejebringer filer eller andet til leverancen, hæfter Vektropol ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

Viser leverancen sig at være mangelfuld, er kunden forpligtet til straks at reklamere herover. Vektropol er berettiget til at afhjælpe en mangel indenfor rimelighedens grænser.

Kunden accepterer, at der kan forekomme minimale farveforskelle mellem det godkendte format og trykte medier.

Ansvar

Kunden er ansvarlig for lovligheden af produkternes indhold og udformning i både offentligretlig og privatretlig henseende. Det understreges, at Vektropol ikke af egen drift tager stilling til lovligheden af markedsføringstiltag af nogen art, uanset i hvilket omfang Vektropol har medvirket til udformningen heraf.

Vektropol har intet ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduktion og offentliggørelse af eksempelvis grafik, billeder, varemærker m.v. der kan være underkastet tredjemands rettigheder.

Begrænset hæftelse

I tilfælde af forsinkelse, eller i tilfælde af mangler ved det leverede, hæfter Vektropol ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold over for tredjemand.

Vektropol i øvrigt er kun erstatningsansvarlig over for kunden ved tab eller skade påført som følge af grov uagtsomhed eller forsætlige handlinger. Vektropol er ikke ansvarlig for indirekte tab eller direkte tab, hvis sidstnævnte er som følge af forsinkelser eller tab af data eller tabt indtjening.

Lov og ret

Enhver tvist som måtte udspringe af disse betingelser eller samhandel mellem parterne i øvrigt, skal afgøres efter dansk ret.

Download handelsbetingelserne